Trang chủ

Công báo Thành phố

Công báo số 01 (25/01/2011)

Ngày đăng 03/02/2011 | 12:00 | Lượt xem: 296
MỤC LỤC                   Ngày ban hành ...

Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2010

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 239
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 16/2009/NQ-HĐND ...

Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 248
Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI...

Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 255
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 18/2009/NQ-HĐND ...

Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm 2009-2010

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 282
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   Số: 2478/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải...

Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010

Ngày đăng 06/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 233
Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010 UỶ BAN...

Chỉ thị 12/QĐ-UBND

Ngày đăng 01/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 295
Chỉ thị 12/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Ngày đăng 01/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 287
Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 18-4-2008

Ngày đăng 01/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 269
Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 08-7-2008

Ngày đăng 01/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 261
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1743
Total visited: 4973360