Toàn Đảng, toàn quân,toàn dân  Phường cầu đất phần đấu xây dựng quận giàu mạnh!                                                                                                 PHƯỜNG CẦU ĐẤT ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ( 27/7/1947 - 27/7/2016 )
No video found

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1656
Total visited: 4973467