Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của UBND phường
Ngày đăng 11/06/2018 | 08:39 | Lượt xem: 150

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CẦU ĐẤT

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Khê, ngày       tháng      năm 2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

        Cầu Đất, ngày 10  tháng 5  năm 2018

 

QUY CHẾ

Về việc cung cấp thông tin của ủy ban nhân dân phường Cầu Đất

 

 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường (sau đây gọi tắt là UBND phường) trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

2. Cán bộ, công chức của UBND phường chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin

1. Mọi cán bộ, công chức đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ.

3. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

4. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, cán bộ, công chức không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của UBND phường.

CHƯƠNG II. PHÂN LOẠI THÔNG TIN

 

Điều 3: Các thông tin do UBND phường tạo ra

- Thông tin về tổ chức, bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường.

- Thông tin về địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của UBND phường.

- Thông tin về nội quy, quy chế làm việc của UBND phường.

- Thông tin về các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của UBND phường.

- Thông tin về các báo cáo kết quả công tác thực hiện của UBND phường theo quy định của pháp luật.

- Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức của UBND phường.

Điều 4: Các thông tin do UBND phường nắm giữ

- Các Luật và văn bản pháp luật áp dụng thực hiện tại cấp phường;

- Thông tin về Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã.

- Các văn bản về qui hoạch, triển khai thực hiện các Dự án trên địa bàn phường…

 Điêu 5: Các thông tin thực hiện công khai

1. Danh mục thông tin:               

- Quy định của UBND phường về tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của UBND phường.

- Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của UBND phường:

+ Địa chỉ: Trụ sở UBND phường Cầu Đất số 120 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng.

+ Số điện thoại liên hệ: 02253847473

+ Thư điện tử: ubndphuongcaudat@gmail.com

- Quy chế làm việc, quy chế dân chủ, Dự toán và quyết toán thu chi ngân sách hàng năm của UBND phường.

- Các Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của UBND phường:

- Báo cáo kết quả công tác của UBND phường theo quy định của pháp luật như: báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm:

Các lĩnh vực công tác

+ Lĩnh vực quân sự;

+ Lĩnh vực Văn phòng - thống kê;

+ Lĩnh vực Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường;

+ Lĩnh vực Tài chính - kế toán;

+ Lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch;

+ Lĩnh vực Văn hóa - xã hội;

2. Hình thức công khai:

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của phường.

- Niêm yết tại trụ sở UBND phường.

- Công khai trong các cuộc họp, hội nghị của UBND phường.

3. Địa điểm, thời hạn công khai:

- Địa điểm: Trụ sở UBND phường Cầu Đất, số 120 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Thời hạn công khai: khi danh mục các thông tin được ban hành.

Điều 6: Các thông tin cung cấp có điều kiện

1. Danh mục thông tin:

- Quy định của UBND phường về tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của UBND phường.

- Các Kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác hàng năm của UBND phường:

2. Điều kiện cung cấp thông tin:

- Có phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

- Thông tin được yêu cầu cung cấp có liên quan đến bí mật của cá nhân phải được sự đồng ý của cá nhân đó thông qua văn bản cụ thể.

Điều 7: Các thông tin không được cung cấp                                                                            

- Các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Các thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của UBND phường.

- Các thông tin liên quan đến bí mật cá nhân mà không được sự đồng ý cung cấp thông tin của cá nhân đó.

- Thông tin không thuộc trách nhiệm cung cấp của UBND phường.

- Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của UBND phường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CHƯƠNG III .CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

THỰC HIỆN VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 8: Đầu mối thực hiện cung cấp thông tin

- Chủ tịch UBND phường trực tiếp phụ trách và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin

- Công chức Tư pháp - hộ tịch – Bùi Đại Hùng là cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin.

- Thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin được công khai, niêm yết tại phường:

+ Họ và tên: Phạm Xuân Tiến - Chủ tịch UBND phường

  • Số điện thoại :  0912296216

+ Họ và tên: Bùi Đại Hùng – Công chức Tư pháp-Hội tịch

  • Số điện thoại: 0912389269

+ Địa chỉ liên hệ: UBND phường Cầu Đất, số 120 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điều 9: Về địa điểm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tại văn phòng Trụ sở UBND phường: số 120 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điều 10: Về điều kiện vật chất khác đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin

Bố trí trang thiết bị và cơ sở vật chất như máy tính, máy in, bàn làm việc cần thiết phục vụ cho việc cung cấp thông tin của cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin.

CHƯƠNG IV. CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 11: Thông tin được cung cấp theo yêu cầu

1. Những thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin, nhưng thuộc trường hợp sau đây:

- Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai;

- Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật;

- Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được.

2. Thông tin liên quan đến bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được cá nhân đó đồng ý.

Điều 12: Tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của người yêu cầu cung cấp thông tin.

- Trường hợp phiếu yêu cầu cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ ràng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Tiếp cận thông tin, cán bộ đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu bổ sung.

- Trường hợp thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp thì cán bộ đầu mối phải thông báo và hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin.

Điều 13: Phối hợp cung cấp thông tin

Phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành, cá nhân có liên quan đến thông tin được yêu cầu cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như quyền được tiếp cận thông tin của người có yêu cầu được bảo đảm.

Điều 14: Xác nhận các thông tin đã cung cấp

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin lập văn bản xác nhận và vào sổ theo dõi việc đã cung cấp thông tin cho người yêu cầu cung cấp thông tin trình Chủ tịch UBND phường ký duyệt.

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15: Trách nhiệm của UBND phường

- Chủ tịch UBND có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc nắm giữ thông tin cũng như việc cung cấp thông tin của cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường.

- Cán bộ, công chức UBND phường có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin.

Điều 16: Trách nhiệm thi hành

Quy chế này đã được toàn thể cán bộ, công chức UBND phường họp nhất trí thông qua và có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp sẽ điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- Cán bộ, công chức UBND phường;

- Lưu: VT.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN              

                  CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

                  Phạm Xuân Tiến

 

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 173
Tổng số truy cập: 1315844